Dostęp do internetowego portalu umożliwiającego prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Katowicach im. Sierżanta Grzegorza Załogi zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest dostęp do internetowego portalu umożliwiającego prowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych obowiązującego od dnia 1 stycznia 2021 roku oraz umożliwiającego prowadzanie elektronicznych zapytań ofertowych nie objętych w/w ustawą.

Zamawiający będzie korzystać z portalu przez okres 36 miesięcy.

System na portalu winien mieć następujące funkcjonalności:

1. automatyczne szyfruje i deszyfruje oferty

2. wyśle ogłoszenie do TEDa

3. weryfikuje podpis elektroniczny

4. umożliwia przeprowadzenie publicznej sesji otwarcia ofert

5. powiadamia Wykonawców po opublikowaniu przez Zamawiającego wszelkich publicznych i indywidualnych informacji oraz generuje potwierdzenie takiej publikacji oraz przesłania wiadomości do wykonawcy

6. generuje automatycznie pisma typu protokół z postępowania (wypełniony danymi dot. postępowania)

7. automatycznie przelicza/ocenia i porównuje oferty (liczy punktację)

8. wskazuje oferty zawierające potencjalnie rażąco niską cenę

9. automatycznie powiadamia o zapytaniach i odpowiedziach

10. generuje i zamieszcza (po akceptacji Zamawiającego) na stronie ogłoszenia informację z otwarcia ofert, wybór najkorzystniejszej oferty itp.

11. generuje raporty (w tym coroczny raport do UZP)

12. pozwala na archiwizacje i przesłanie tej archiwizacji na dysk lub serwer Zamawiającego.

13. Przez cały okres trwania umowy portal i system będzie zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz o finansach publicznych.

W cenie Wykonawca uwzględnia instalację, aktywację systemu, wszelkie szkolenia, aktualizacje systemu oraz wsparcie przez okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia w cenie kontakt w sprawach technicznych oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zamówień publicznych.

System portalu w celu prawidłowego działania nie wymaga od Zamawiającego konieczności posiadania podpisów kwalifikowanych przez pracowników Zamawiającego oraz członków komisji

Zamawiający informuje iż rocznie przewiduje prowadzenie 50 postępowań przetargowych a koszt zapytań ofertowych w trybie art 4 ust 8 PZP w roku 2019 zgodnie ze sprawozdaniem do UZP wyniósł ok 1,5 mln zł.

Oferta winna zawierać koszt korzystania z systemu przez okres 36 miesięcy. Do oferty należy dołączyć opis oferowanego systemu (wskazana jest krótka prezentacja w pliku video, office, pdf lub równoważnym), oraz propozycje zapisów umowy lub jej wzór.

O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, po przez publikację ogłoszenia na stronie BIP Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest zawarcie umowy.

W przypadku pytań proszę o kontakt poprzez wysłanie wiadomości email na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin składania ofert: 28 grudnia 2020 roku do godz. 13:00