Ogłoszenie na kierowanie oddziałem i pełnienia nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad pracą oddziału wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji im. Sierż. Grzegorza Załogi
na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.)

OGŁASZA KONKURSY OFERT NA REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W PRZEDMIOCIE:

Kierowania oddziałem i pełnienia nadzoru merytorycznego oraz organizacyjnego nad pracą oddziału wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej w SP ZOZ MSWiA w Katowicach i zaprasza do składania ofert

Czas obowiązywania umowy: od dnia zawarcia – przez okres 36 miesięcy

Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania usług: 15.06.2018

Miejsce i termin odbioru specyfikacji dot. ww konkursów: siedziba Zamawiającego, Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych tel. (032) 782 73 33 od poniedziałku do piątku
w godz. 700 – 1500

Składanie ofert:

Składanie ofert na świadczenia zdrowotne należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – tytuł właściwego konkursu” w terminie do dnia 30.05.2018 r.
do godz. 10:00 w Dziale Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych, ul. Kilińskiego 42, 40-052 Katowice.

Otwarcie ofert: 30.05.2018 r. w siedzibie Zamawiającego (Dział Organizacyjno-Prawny i Zamówień Publicznych) o godz. 10:15

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zal_2.doc)zal_2.doc 0 kB2018-06-11 2018-06-11
Pobierz plik (zal_1.doc)zal_1.doc 0 kB2018-06-11 2018-06-11
Pobierz plik (siwz.doc)siwz.doc 0 kB2018-06-11 2018-06-11
Pobierz plik (ogloszenie-an.pdf)ogloszenie-an.pdf 0 kB2018-06-11 2018-06-11